Mining ratio rules via principal sparse non-negative matrix factorization (2004)

by Chenyong Hu , Benyu Zhang , Shuicheng Yan , Qiang Yang , Jun Yan , Zheng Chen , Wei-ying Ma
Venue:in Proc. IEEE Int. Conf. Data Mining
Citations:7 - 0 self