Reinforcing web-object categorization through interrelationships. Data Mining and Knowledge Discovery (2006)

by Gui-rong Xue , Yong Yu , Dou Shen , Qiang Yang , Hua-jun Zeng , Zheng Chen
Citations:7 - 0 self