on the following topics: Agriculture.. Maize Developmental Biology.. Genetic and Developmental Disorders Genetics.. Trait Locus (2004)

by Li Zhang , Mark C. K. Yang , Xuelu Wang , Brian A. Larkins , Rongling Wu , Physiol Genomics , Z. Hu , X. Wang , C. Xu , Plant Biology , Seed Development , Li Zhang , Mark C. K. Yang , Xuelu Wang , Brian A. Larkins , Maria Gallo-meagher , Rongling Wu , Mark C. K. Yang , Xuelu Wang , Brian A. Larkins