Ensemble LDA for Face Recognition

Cached

Download Links

by Hui Kong , Xuchun Li , Jian-gang Wang , Ra Kambhamettu
Citations:2 - 0 self