Inferring protein-protein interactions through high-throughput interaction data from diverse organisms (2005)

by Yin Liu , Nianjun Liu , Hongyu Zhao
Venue:BIOINFORMATICS
Citations:25 - 0 self