DMCA

Facial action unit detection by cascade of tasks (2013)

by Xiaoyu Ding , Wen-Sheng Chu , Fernando De La Torre , Jeffery F Cohn , Qiao Wang
Venue:In ICCV
Citations:1 - 0 self