Research on Fault Diagnosis Method Based on Rule Base Neural Network

Cached

Download Links

by Zheng Ni , Zhang Lin , Wang Wenfeng , Zhang Bo , Liu Yongjin , Zhang Dajiang