Applying maximum entropy to robust chinese shallow parsing (2005)

by Shih-hung Wu , Cheng-wei Shih , Chia-wei Wu , Tzong-han Tsai
Venue:In: Proceedings of ROCLING2005. (2005
Citations:4 - 2 self