Multi-style language model for web scale information retrieval (2010)

by Kuansan Wang , Xiaolong Li , See Profile , Kuansan Wang , Jianfeng Gao
Venue:In SIGIR ’10
Citations:9 - 3 self