DMCA

Research and Reviews: Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry Preparative Isolation and Antitumor Activity of Six Ginkgol Monomers from Ginkgo biloba

Cached

Download Links

by Pan-Jun Liu , Xiao-Ming Yang , Yue-Ying Li , Ya-Li Liu , Ya-Xiang Shi , Cun-Sheng Zhang