DMCA

Basalt fibre-reinforced PA1012 composites: Morphology, mechanical properties, crystallization behaviours, structure and water contact angle

Cached

Download Links

by Jianbin Song , Jianxun Liu , Yanhua Zhang , Lihong Chen , Yumei Zhong , Wenbin Yang