DMCA

with the generalised

by Xunxian Wang , David Lowe , Sheng Chen , Chris J. Harris