DMCA

Computing DOI 10.1007/s00607-014-0407-8 (2013)

by Abdul Hameed , Alireza Khoshkbarforoushha , Rajiv Ranjan , Prem Prakash , Jayaraman Joanna , Kolodziej Pavan Balaji , Sherali Zeadally , Qutaibah Marwan , Malluhi Nikos Tziritas , Abhinav Vishnu , Samee U. Khan , Albert Zomaya , A. Khoshkbarforoushha , J. Kolodziej , P. Balaji , S. Zeadally , Q. M. Malluhi , N. Tziritas , A. Vishnu , A. Zomaya