Active Bibliography

Extraction Programs: A Unified Approach to Translation Rule Extraction – Mark Hopkins, Greg Langmead, Tai Vo
2 Constituency to Dependency Translation with Forests – Haitao Mi, Qun Liu
Treebased Translation without Using Parse Trees – Feifei Zhai, Jiajun Zhang, Yu Zhou, Chengqing Zong
U N I V E R – Michael Auli - 2009
2 Forest-Based Algorithms in Natural Language Processing – Liang Huang - 2008
1 Adjoining Tree-to-String Translation – Yang Liu, Qun Liu, Yajuan Lü
6 Joint Parsing and Translation – Yang Liu, Qun Liu
15 Improving Tree-to-Tree Translation with Packed Forests – Yang Liu, Yajuan Lü, Qun Liu
64 Forestbased translation – Haitao Mi, Liang Huang, Qun Liu - 2008
3 Augmenting String-to-Tree Translation Models with Fuzzy Use of Source-side Syntax – Jiajun Zhang, Feifei Zhai, Chengqing Zong
Akamon: An Open Source Toolkit for Tree/Forest-Based Statistical Machine Translation ∗ – Xianchao Wu, Takuya Matsuzaki, Baidu Inc
2 Fine-grained Tree-to-String Translation Rule Extraction – Xianchao Wu, Takuya Matsuzaki
2 Linguistically Annotated Reordering: Evaluation and Analysis – Deyi Xiong, Aiti Aw, Min Zhang, Haizhou Li
1 A Joint Rule Selection Model for Hierarchical Phrase-based Translation ∗ – Lei Cui, Dongdong Zhang, Mu Li, Ming Zhou, Tiejun Zhao
1 An Empirical Study of Translation Rule Extraction with Multiple Parsers – Tong Xiao, Jingbo Zhu, Hao Zhang, Muhua Zhu
2 Binarized Forest to String Translation – Hao Zhang, Licheng Fang, Peng Xu, Xiaoyun Wu
Syntactic Constraints on Phrase Extraction for Phrase-Based Machine Translation – Hailong Cao, Andrew Finch, Eiichiro Sumita
1 Effective Use of Function Words for Rule Generalization in Forest-Based Translation – Xianchao Wu, Takuya Matsuzaki
An Extended GHKM Algorithm for Inducing λ-SCFG – Peng Li, Yang Liu, Maosong Sun - 2013