Citysee: Urban CO2 monitoring with sensors (2012)

by Xufei Mao , Xin Miao , Yuan He , Tong Zhu , Jiliang Wang , Wei Dong , Xiang-yang Li , Yunhao Liu
Venue:in Proceedings of IEEE INFOCOM
Citations:1 - 1 self

Document Versions

Citysee: Urban CO2 monitoring with sensors –Xufei Mao, Xin Miao, Yuan He, Tong Zhu, Jiliang Wang, Wei Dong, Xiang-yang Li, Yunhao Liu — 2012 — in Proceedings of IEEE INFOCOM