QoS-Aware Object Replica . . .

by Zhiyong Xu , Laxmi Bhuyan

Document Versions

QoS-Aware Object Replica . . . –Zhiyong Xu, Laxmi Bhuyan
QoS-aware Object Replica . . . –Zhiyong Xu, Laxmi Bhuyan — 2005