Cog Gap: Cognitive and Opportunistic Gateway Access for Wireless Mesh Networks

by Panlong Yang , Guihai Chen , Baijian Yang , Deke Guo , Yunhao Liu

Document Versions

Cog Gap: Cognitive and Opportunistic Gateway Access for Wireless Mesh Networks –Panlong Yang, Guihai Chen, Baijian Yang, Deke Guo, Yunhao Liu