Imagenet: A large-scale hierarchical image database (2009)

by Jia Deng , Wei Dong , Richard Socher , Li-jia Li , Kai Li , Li Fei-fei
Venue:In CVPR
Citations:284 - 10 self

Document Versions

Imagenet: A large-scale hierarchical image database –Jia Deng, Wei Dong, Richard Socher, Li-jia Li, Kai Li, Li Fei-fei — 2009 — In CVPR