Document Versions

Hybrid I/O Automata –Nancy Lynch, Roberto Segala, Frits Vaandrager — 1996
Hybrid I/O Automata –Nancy Lynch, Roberto Segala, Frits Vaandrager — 1996
Hybrid I/O Automata –Nancy Lynch, Roberto Segala, Frits Vaandrager — 2001
Hybrid I/O Automata –Nancy Lynch , Roberto Segala, Frits Vaandrager — 2001
Hybrid I/O Automata –Nancy Lynch, Roberto Segala, Frits Vaandrager — 2001
Hybrid I/O Automata –Nancy Lynch, Roberto Segala, Frits Vaandrager — 2002
Hybrid I/O Automata –Nancy Lynch, Roberto Segala, Frits Vaandrager — 2002
Hybrid I/O Automata –Nancy Lynch, Roberto Segala, Frits Vaandrager — 2002
Hybrid I/O Automata –N. Lynch, R. Segala, F. Vaandrager. H.B. Weinberg, F. Va, Issn -x, Mathematisch Centrum (smc, The Dutch Foundation, Nancy Lynch, Roberto Segala, Frits Vaandrager, H. B. Weinberg, H. B. Weinberg — 1995
Hybrid I/O Automata –Nancy Lynch, Roberto Segala, Frits Vaandrager, H.B. Weinberg — 1996