Active Bibliography

Dynamic Test Generation for Large Binary Programs – David Alexander Molnar - 2009
permission. LATEST: Lazy Dynamic Test Input Generation – Rupak Majumdar, Koushik Sen, Rupak Majumdar, Koushik Sen
Instrumented – Tao Sun, Zheng Wang, Geguang Pu, Xiao Yu, Zongyan Qiu, Bin Gu
579 DART: Directed automated random testing – Patrice Godefroid, Nils Klarlund, Koushik Sen - 2005
337 Cute: a concolic unit testing engine for c – Koushik Sen, Darko Marinov, Gul Agha - 2005
unknown title – Patrice Godefroid
unknown title – Patrice Godefroid
Abstract Compositional Dynamic Test Generation – unknown authors
28 Directed Test Generation using Symbolic Grammars – Rupak Majumdar, Ru-Gang Xu - 2007