ODISSEA: A Peer-to-Peer Architecture for Scalable Web Search and Information Retrieval (2003)

by Torsten Suel , Chandan Mathur , Jo-wen Wu , Jiangong Zhang , Alex Delis , Mehdi Kharrazi , Xiaohui Long , Kulesh Shanmugasundaram
Venue:In WebDB
Citations:95 - 3 self

Document Versions

ODISSEA: A Peer-to-Peer Architecture for Scalable Web Search and Information Retrieval –Torsten Suel, Chandan Mathur, Jo-wen Wu, Jiangong Zhang, Alex Delis, Mehdi Kharrazi, Xiaohui Long, Kulesh Shanmugasundaram — 2003 — In WebDB
ODISSEA: A Peer-to-Peer Architecture for Scalable Web Search and Information Retrieval –Torsten Suel, Chandan Mathur, Jo-wen Wu, Jiangong Zhang, Alex Delis, Mehdi Kharrazi, Xiaohui Long, Kulesh Shanmugasundaram — 2003
ODISSEA: A Peer-to-Peer Architecture for Scalable Web Search and Information Retrieval –Torsten Suel, Chandan Mathur, Jo-Wen Wu, Jiangong Zhang, Alex Delis, Mehdi Kharrazi, Xiaohui Long, Kulesh Shanmugasundaram — 2003
Odissea: A peertopeer architecture for scalable web search and information retrieval –Torsten Suel, Chandan Mathur, Jo-wen Wu, Jiangong Zhang, Alex Delis, Mehdi Kharrazi, Xiaohui Long, Kulesh Shanmugasundaram — 2002 — In WebDB Workshop
ODISSEA: A Peer-to-Peer Architecture for Scalable Web Search and Information Retrieval –Torsten Suel, Chandan Mathur, Jo-Wen Wu, Jiangong Zhang, Alex Delis, Mehdi Kharrazi, Xiaohui Long, Kulesh Shanmugasundaram — 2003
ODISSEA: A Peer-to-Peer Architecture for Scalable Web Search and Information Retrieval –T. Suel, C. Mathur, J. Zhang, Alex Delis, M. Kharrazi, X. Long, K. Shanmugasundaram, Torsten Suel, Chandan Mathur, Jo-wen Wu, Jo-wen Wu, Jiangong Zhang, Alex Delis, Mehdi Kharrazi, Xiaohui Long, Kulesh Shanmugasundaram — 2003 — In WebDB