DMCA

Volumetric Modulated Arc Therapy

by Intensity-modulated Radiotherapy , Kotaro Terashima , Katsumasa Nakamura , Tomonari Sasaki , Saiji Ohga , Tadamasa Yoshitake , Kazushige Atsumi , Makoto Shinoto , Kaori Asai