Hybrid Affinity Propagation∗

by Jingdong Wang, Hao Xu, Xian-sheng Hua, Shipeng Li