BEST: Improved Prediction of B-Cell Epitopes from Antigen Sequences

by Jianzhao Gao, Eshel Faraggi, Yaoqi Zhou, Jishou Ruan, Lukasz Kurgan