Supervised discrete hashing (2015)

by Fumin Shen, Chunhua Shen, Wei Liu, Heng Tao Shen
Venue:In Proc. CVPR