SpecGuard: Spectrum Misuse Detection in Dynamic Spectrum Access Systems

by Xiaocong Jin, Jingchao Sun, Rui Zhang, Yanchao Zhang, Chi Zhang