Guarded Recursive Datatype Constructors (2003)

by Hongwei Xi, Chiyan Chen, Gang Chen