A New Planarity Test (1999)

by Wei-kuan Shih, Wen-Lian Hsu