Firm-Level Evidence from Chinese Industry1 (2003)

by The William Davidson, G. Z. Hu, Gary H. Jefferson, Guan Xiaojing, Qian Jinchang, Albert G. Z. Hu, Gary H. Jefferson, Guan Xiaojing, Qian Jinchang