Robust Monocular SLAM in Dynamic Environments

by Wei Tan, Haomin Liu, Zilong Dong, Guofeng Zhang, Hujun Bao