Face Recognition Using A Face-Only Database: A New Approach (1998)

by Chin-chuan Han, Gwo-jong Yu, Hsiao-Rong Tyan, Meng Chang Chen, Liang-hua Chen, Hong-yuan Mark Liao, Hong-yuan Mark Liao