IODetector: A generic service for indoor outdoor detection

by Pengfei Zhou, Yuanqing Zheng, Zhenjiang Li, Mo Li, Guobin Shen
Venue:In SenSys’ 12