Citysee: Urban CO2 monitoring with sensors (2012)

by Xufei Mao, Xin Miao, Yuan He, Tong Zhu, Jiliang Wang, Wei Dong, Xiang-yang Li, Yunhao Liu
Venue:in Proceedings of IEEE INFOCOM