Clustering Product Features for Opinion Mining

by Zhongwu Zhai, Bing Liu, Hua Xu, Peifa Jia