Overview of the trec 2009 chemical ir track (2009)

by Mihai Lupu, Florina Piroi, Xiangji (jimmy Huang, Jianhan Zhu, John Tait