Computing on Data Streams (1998)

by Monika Rauch Henzinger, Prabhakar Raghavan, Sridar Rajagopalan