Supporting Database Applications as a Service (2009)

by Mei Hui, Dawei Jiang, Guoliang Li, Yuan Zhou
Venue: IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON DATA ENGINEERING