Exploring web scale language models for search query processing

by Jian Huang, Xiaolong Li, Jianfeng Gao, Kuansan Wang, Jiangbo Miao, Fritz Behr
Venue:In Proceedings of WWW 2010