Cross-Lingual Latent Topic Extraction

by Duo Zhang, Qiaozhu Mei, Chengxiang Zhai