Locating Need-to-Translate Constant Strings in Web Applications

by Xiaoyin Wang, Lu Zhang, Tao Xie, Hong Mei, Jiasu Sun