A tree sequence alignment-based tree-to-tree translation model (2008)

by Min Zhang, Hongfei Jiang, Aiti Aw, Haizhou Li, Chew Lim Tan, Sheng Li
Venue:In Proceedings of ACL