Smoothing Clickthrough Data for Web Search Ranking

by Jianfeng Gao, Wei Yuan, Xiao Li, Kefeng Deng, Jian-yun Nie