Multi-class Discriminant Kernel Learning via Convex Programming

by Jieping Ye, Shuiwang Ji, Jianhui Chen, Isabelle Guyon, Amir Saffari