Graph embedding and extension: A general framework for dimensionality reduction (2007)

by Shuicheng Yan, Dong Xu, Benyu Zhang, Hong-jiang Zhang, Qiang Yang, Stephen Lin
Venue:IEEE TRANS. PATTERN ANAL. MACH. INTELL