Block-level Link Analysis (2004)

by Deng Cai, Xiaofei He, Ji-rong Wen, Wei-ying Ma
Venue:In SIGIR