Private Information Retrieval (1997)

by Benny Chor, Oded Goldreich, Eyal Kushilevitz, Madhu Sudan