Utopia: a Load Sharing Facility for Large, Heterogeneous Distributed Computer Systems (1993)

by Songnian Zhou, Jingwen Wang, Xiaohu Zheng, Pierre Delisle