BerkMin: a fast and robust sat-solver (2002)

by Evgueni Goldberg, Yakov Novikov