Type Theory and Functional Programming (1991)

by Simon Thompson, C Simon Thompson