A unified and discriminative model for query refinement (2008)

by Jiafeng Guo, Gu Xu, Hang Li, Xueqi Cheng
Venue:In Proceedings of SIGIR, SIGIR ’08